PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2016-2017: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Giáo dục Tiểu học tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập trung xây dựng trường học Tiên tiến, hiện đại và hội nhập,….

Xem thêm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164